otsikkokuva otsikkokuva
etusivu     |     tapahtuu     |     jäseneksi?     |     säännöt     |     galleria     |     myyntituotteet     |     yhteystiedot


Säännöt

NIMI 1§

Yhdistyksen nimi on Hestamannafélagiš Gęšingur. Se on Suomen Islanninhevoyhdistyksen (SIHY) paikalliskerho. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä paikalliskerho.

KOTIPAIKKA 2§

Hestamannafélagiš Gęšingurin kotipaikka on Jokioinen.

TARKOITUS JA TAVOITE 3§

Paikalliskerhon tarkoitus on tehdä islanninhevosia tunnetuksi Hämeessä sekä koota alueen islanninhevosten ystävät yhteisiin tapaamisiin ja toimintoihin. Paikalliskerho järjestää resurssiensa puitteissa jäsentensä toivomusten mukaista islanninhevosiin liittyvää toimintaa esim. retkiä, kursseja, koulutusta ym. vastaavaa tarkoitustaan edistävää toimintaa.

Yksi kerhon päätavoitteista on nuorisotoiminta niin kotimaassa kuin ulkomailla.

PÄÄTÖSVALTA 4§

Päätösvalta paikalliskerhossa kuuluu sen jäsenille, jotka käyttävät päätäntävaltaa paikalliskerhon kokouksissa. Ylin päättävä elin on paikalliskerhon kokous.

Kullakin paikalliskerhon jäsenellä on yksi ääni, jonka lisäksi hänellä voi olla korkeintaan kaksi kirjallista valtakirjaa. Valtakirjojen tulee olla henkilökohtaisia. Kaikki päätökset ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

JÄSENYYS 5§

Hestamannafélagiš Gęšingurin jäseniksi voivat liittyä kaikki, jotka haluavat osallistua paikalliskerhotoimintaan, tukevat sen tavoitteita ja tarkoitusta sekä sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä. Jäsen voidaan erottaa paikalliskerhon kokouksessa enemmistön päätöksellä. Paikalliskerhon jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksua, jonka suuruudesta päättää vuosikokous. Lisäksi paikalliskerhon jäsenten suositellaan liittyvän SIHY ry:n jäseneksi.

VUOSIKOKOUS 6§

Paikalliskerhon vuosikokous kutsutaan koolle kerran vuodessa marras-joulukuussa. Kutsu lähetetään kirjeitse tai sähköpostilla kullekin jäsenelle viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Muut mahdolliset kokouskutsut voidaan lähettää 7 päivää ennen kokousta samalla tavalla.

Vuosikokouksen esityslistan tulee sisältää vähintään seuraavat kohdat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta. Tarkastajat toimivat samalla myös äänten laskijoina
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, valtakirjojen tarkastaminen
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5. Hallituksen vuosikertomukset, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
6. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Tulo- ja menoarvion vahvistaminen, jäsenmaksun suuruus/ toimintasuunnitelma
8. Paikalliskerhon hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valinta
9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
10. Paikalliskerhon tulevan toiminnan suunnittelu ja ehdotukset SIHY:n vuosikokoukseen
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

HALLITUS 7§

Paikalliskerholla on hallitus, joka hoitaa kerhon hallinnon, toimeenpanee paikalliskerhon kokousten päätökset ja edustaa sitä. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, sihteeristä, rahastonhoitajasta sekä jäsenistä. Lisäksi hallitus voi perustaa toimikuntia avukseen. Hallituksen kokouksista kirjoitetaan pöytäkirja. Puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet (1+3-8) ja varajäsenet (0-3)valitaan vuosikokouksessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. Hallituksen on mahdollista tehdä päätöksiä myös sähköpostitse tai hallituksen sosiaalisen median ryhmässä (Facebook-ryhmä), johon kaikki hallituksen jäsenet kuuluvat.

Kerhon nimenkirjoittajat ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

TILINTARKASTAJA JA TILIT 8§

Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan yhdeksi vuodeksi ja heidän tulee ainakin kerran vuodessa ja viimeistään kuukautta ennen paikalliskerhon vuosikokousta tarkastaa tilit ja kassasäästöt. Toimintavuosi on tilikausi. Tilikausi on 1.11.– 31.10.

VAROJEN HANKINTA 9§

Paikalliskerho voi koota varoja toimintaansa jäsenmaksuista. Paikalliskerho voi järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianomaisen luvan saatuaan sekä ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

SÄÄNTOJEN MUUTOKSET 10§

Näiden sääntöjen muutoksista voidaan päättää vain paikalliskerhon vuosikokouksissa enemmistön päätöksellä.

PAIKALLISKERHON PURKAMINEN 11§

Paikalliskerho voidaan purkaa vuosikokouksessa enemmistön päätöksellä. Jäljelle jäävät varat käytetään vuosikokouksen päättämällä tavalla paikalliskerhon tarkoituksen edistämiseen.Ulkoasu © Tuulia Nelimarkka 2013 - © Hestamannafélagiš Gęšingur